Praktyki


Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Szczegóły przygotowania, odbywania i zaliczania praktyk określa instrukcja.

Na każdej specjalności/kierunku wyznaczony jest koordynator praktyki z ramienia uczelni, który jest odpowiedzialny za formalne przygotowanie studenta do praktyki, właściwy (dla specjalności) dobór placówek przez studentów.

Student zobowiązany jest przygotować w porozumieniu z zakładem pracy następujące dokumenty: skierowanie na praktykę, umowę z opiekunem praktyk lub porozumienie z zakładem.

Regulamin Studiów UZ, §16 ust. 6 określa warunki na jakich student może uzyskać zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania.


Wykaz koordynatorów praktyk na rok akademicki 2016/17 a

Harmonogram praktyk 2016/17  a

Dokumenty do pobrania:

Skierowanie na praktykę

a

a

Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich

a

a

Umowa dla opiekuna praktyki

a

a

Oświadczenie o przeprowadzeniu praktyki społecznie

a

qa

Opinia z przebiegu praktyki

a

a

Dziennik praktyk

a

a

Zaświadczenie o zwolnieniu z praktyki

a

a

Rachunek

a

a

Umowa koordynatora praktyk

a

a 

Umowa praktyki indywidualnej

a

a

Wzory umów znajdują się w serwisie aktów prawnych