Konferencje i seminaria -bieżące
Konferencja

W  dniu 21 września 2016 roku w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 w godzinach 10.00-15.30 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z „układu ryzyka” w polskiej i międzynarodowej perspektywie.

Konferencję organizuje Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra mgr Wioleta Haręźlak.

 

Więcej…
 
Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

plakatmistrz

 

 

Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Projekt: Mistrz” odbędzie się 14.06.2016 w godzinach 10.00-16.00, w sali P102 Instytutu Psychologii, budynek A16 ul. Wojska Polskiego 69 

Organizowana przez Koła Naukowe Instytutu Psychologii UZ: „Zwoje Kultury”, „Przeciwko Przemocy”.

„Projekt: Mistrz” to pierwsza studencka konferencja naukowa organizowana w Instytucie Psychologii UZ skierowana do środowiska akademickiego w Zielonej Górze. W ramach wydarzenia odbędą się dwa wykłady „Mistrzowskie” oraz 10 wystąpień studentów UZ. Zaproszonymi Mistrzami są: słynna projektantka mody Ewa Minge oraz aktorka Sandra Staniszewska.

Temat konferencji nawiązuje do cyklicznych „Wykładów Mistrzów” odbywających się w Instytucie Psychologii od momentu jego powstania. Studenci podzielą się swoimi badaniami, projektami i konstruktami teoretycznymi na temat szeroko rozumianej samorealizacji, pasji i Mistrzostwa w każdym obszarze działania. Przewidziano również czas na dyskusję uczestników konferencji na temat mistrzostwa.

Komitet naukowy złożony ze studentów, wykładowców i Mistrzów wybierze najlepsze wystąpienie, nagradzając je statuetką Impuls Mistrza.

W ramach konferencji odbędzie się również warsztat „Podróż: ŻYCIE” poświęcony planowaniu swojego życia.

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych problematyką mistrzostwa do udziału w konferencji.

Udział w obydwu częściach jest nieodpłatny.

Osoba do kontaktów: Paweł Wontor Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Konferencja Naukowa

 

III. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 
KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA W EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACYJNYMI
Łagów Lubuski, 12.VI.2015

Skuteczne porozumiewanie się stanowi podstawową potrzebę każdego człowieka. Wspiera budowa-nie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. Pomaga w nawiązywaniu relacji z innymi osobami i umożliwia edu-kację. W świecie ludzi posługujących się mową funkcjonuje zróżnicowana wiekowo grupa (dzieci, młodzież, dorośli), u której zdolność komunikacyjna za pomocą mowy nie wykształciła się, rozwinęła się na poziomie niewystarczającym lub w różnym stopniu została utracona. Z myślą o potrzebach tych osób powstała komunikacja alternatywna i wspomagająca (KAiW; ang. ‘augmentative and alternative communication’ – AAC). Daje ona szansę osobom niemówiącym lub słabo mówiącym na w miarę normalne funkcjonowanie wśród nieustannie komunikującego się społeczeństwa. Otwarcie się pol-skich szkół ogólnodostępnych na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie od roku szkolnego 2014/2015 elementarzy przystosowanych do pracy z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne stanowi wielką szansą dla dzieci i ich rodzin. Świadczy też o dokonującej się inkluzji faktycznej, a nie pozornej, pozostającej tylko w populistycznych hasłach. Jednocześnie jest ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli uczniów o zróżnicowanych potrzebach komunikacyjnych – niemówiących lub słabo mówiących, stosujących różne sposoby komunikowania się – alternatywne, zastępujące mowę, lub wspomagające, gdy posługiwanie się mową jest ograniczone. Osobny pro-blem stanowi znajomość i zastosowanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji przez terapeutów, logopedów i neurologopedów, gdyż nauka porozumiewania się jest najistotniej-szym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących. Pro-wadzenie efektywnej terapii logopedycznej, podobnie jak efektywne nauczanie, uzależnione jest od skutecznego komunikowania się z pacjentem/uczniem.
Dostrzegając niekwestionowane walory alternatywnych i wspomagających sposobów komuniko-wania się pracownicy i słuchacze studiów podyplomowych „Logopedia i terapia pedagogiczna” reali-zowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim chcieliby włączyć się w dyskusję o konieczności propa-gowania tej formy komunikacji oraz przyczynić się do upowszechniania doświadczeń i wyników ba-dań dotyczących stosowania KAiW w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Jednym z działań realizujących te zamierzenia jest organizacja konferencji „Komunikacja alternatyw-na i wspomagająca w edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi” (Łagów Lubuski, 12.06.2015), w trakcie której dyskusja toczyć się będzie wokół dwóch głównych wąt-ków – edukacji i rehabilitacji, a w szczególności:
− aktualnego stanu i organizacji KAiW w wybranych krajach Europy,
− wyników badań w zakresie KAiW,
− przygotowania nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z dziećmi komunikującymi się za pomocą języka migowego, systemu Braille’a, piktogramów lub innych alternatywnych i wspoma-gających systemów komunikacji,
− doświadczeń nauczycieli przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych i specjalnych posługujących się w nauczaniu alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji, rodziców i opiekunów osób niemówiących i słabo mówiących, logopedów i neurologopedów pracujących z pacjentami niemówiącymi i słabo mówiącymi.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli nauki zajmujących się komunikacją alternatywną i wspomagającą, nauczycieli, logopedów, neurologopedów, terapeutów, decydentów organizujących edukację i rehabilitację osób o specjalnych potrzebach komunikacyjnych, użytkowników komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz tych, którzy chcieliby pomóc osobom niemówiącym.

Więcej…